Uprzejmie informujemy, że nie odpowiadamy za informacje, które się wyświetlą. Do zobaczenia wkrótce.

You are at Cromax International

Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

CROMAX Country Sites
FIVE STAR

You are at Cromax International | Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

 • Kontakt
 • Cromax na świecie Wybierz kraj
 • Kontakt

WARUNKI KORZYSTANIA

Axalta Coating Systems Poland Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa

tel. +48 22 454 6400

NIP 521-363-33-41
Sad Rejonowy dla m. st.Warszawy XIII Wydzial Gospodarczy
KRS 0000425744
Zarząd Spółki: Robert Wysocki
 

Warunki korzystania z witryny internetowej witryny

Witamy Państwa w naszej witrynie internetowej. Axalta oferuje korzystanie z tej witryny na podstawie poniższych warunków. Korzystając z tej witryny wyrażają Państwo zgodę na przyjęcie wymienionych poniżej warunków. W razie pytań w sprawie warunków korzystania z witryny prosimy o kontakt.

Informacja

Axalta zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub usuwania informacji w tej witrynie częściowo lub w całości, w każdej chwili i według własnego uznania, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie, i nie jest zobowiązany do aktualizacji tej witryny.

Prawo autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, ilustracje, grafiki, animacje, pliki dźwiękowe i wideo oraz ich rozmieszczenie w witrynie internetowej Axalta podlega ochronie prawa autorskiego i pozostałych przepisów chroniących własność intelektualną. Obiekty te nie mogą być kopiowane i rozpowszechniane w celach komercyjnych ani też modyfikowane i umieszczane w innych witrynach internetowych. Dotyczy to w szczególności reprodukcji, tłumaczenia, archiwizowania na mikrofilmach i przetwarzania elektronicznego.

Znaki towarowe

O ile nie ustalono inaczej, wszystkie znaki umieszczone na stronach internetowych Axalta podlegają ochronie prawa o znakach towarowych, wliczając logo firmy Axalta oraz wszystkie emblematy i tabliczki znamionowe. Logo Axalta, Axalta™ i Axalta Coating Systems™ są znakami towarowymi  oznaczonymi ™ bądź ® lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Axalta Coating Systems, LLC i wszystkich podmiotów powiązanych. Znaki towarowe nie mogą być użyte w odniesieniu do żadnego produktu lub usługi , które nie są produktami lub usługami Axalta. Znaki towarowe nie mogą być użyte w odniesieniu do żadnego produktu lub usługi , które nie są produktami lub usługami Axalta. Znaków tych nie wolno stosować bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Axalta.

Informacje o produkcie specyficzne dla danego kraju

Axalta informuje o prowadzonej działalności handlowej w skali globalnej i lokalnej, a informacje te nie zawsze muszą odpowiadać stanowi faktycznemu w kraju internauty odwiedzającego tę witrynę. Jeżeli produkty, programy i usługi firmy Axalta wymienione w tej witrynie nie są dostępne w Państwa kraju, ich występowanie w witrynie internetowej nie oznacza, iż Axalta zamierza wprowadzić te produkty, programy lub usługi na rynek danego kraju. Prosimy skontaktować się z lokalnym oddziałem firmy Axalta w celu uzyskania bliższych informacji o dostępności naszych produktów w Państwa kraju.

Odrzucenie zobowiązania gwarancyjnego

Wszystkie ilustracje, teksty, ceny lub inne treści zostały zebrane i przedstawione w tej witrynie przez firmę Axalta z zachowaniem najwyższej staranności jedynie w celach informacyjnych. Jednak w przypadku, gdy korzystają Państwo z tych informacji w celu prowadzenia z nami działalności handlowej, Axalta nie udziela gwarancji co do prawidłowości i kompletności informacji zawartych w tej witrynie. Z wyjątkiem bezpośrednich szkód spowodowanych rozmyślnym działaniem lub rażącym zaniedbaniem, firma Axalta nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, nietypowe, moralne, przypadkowe lub inne szkody wynikłe z odwiedzenia tej witryny internetowej, obejmujące też, bez ograniczenia, stratę zysków, zakłócenie działalności handlowej, utratę programów lub danych elektronicznych.

Firma Axalta wyklucza też wszelkie roszczenia z tytułu domniemanych gwarancji dotyczących zbytu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia ustaw lub patentów lub innych praw osób trzecich.

Wszystkie linki prowadzące do witryny internetowej firmy Axalta z innych stron muszą być zatwierdzone na piśmie przez firmę Axalta, z tym, że firma Axalta dopuszcza linki, w których zarówno treść linku, jak i strona do której taki link prowadzi:

 • nie tworzy ramek ani obramowań wokół stron ani materiałów w witrynie firmy Axalta, ani korzysta z innych technik powodujących jakąkolwiek modyfikację wyglądu dowolnych treści w witrynie firmy Axalta;
 • nie tworzy porównań produktów firmy Axalta z konkurencyjnymi produktami lub usługami;
 • nie kopiuje żadnych materiałów w witrynie firmy Axalta ani żadnego logo lub znaku towarowego firmy Axalta bez oddzielnego pozwolenia udzielonego przez firmę Axalta na piśmie;
 • nie przedstawia nieprawdziwej relacji z firmą Axalta;
 • nie sugeruje, że firma Axalta w jakikolwiek sposób poleca lub popiera osobę umieszczającą link lub witrynę internetową, produkty lub usługi takiej osoby;
 • nie przedstawia fałszywego lub wprowadzającego w błąd wizerunku firmy Axalta ani w inny sposób nie narusza renomy związanej z nazwą Axalta oraz znakami towarowymi Axalta;
 • nie zawiera treści, które mogłyby zostać uznane za obelżywe, napastliwe, bluźniercze, obraźliwe, zawierające pogróżki lub nadmierną przemoc lub które są niezgodne z obowiązującym prawem albo nakłaniają odbiorców do naruszania tego prawa;
 • nie zawiera treści, które mogłyby zostać uznane za obsceniczne, pornograficzne lub erotyczne.

Odwzorowanie kolorów

Treści zamieszczone na tej stronie służą tylko celom informacyjnym i nie są prawnie wiążące. Szczególnie odwzorowanie kolorów zależy od rodzaju karty graficznej i monitora. Różnice koloru miedzy obrazem online a rzeczywistą polakierowaną powłoką nie moga więc być wykluczone.

Prawa licencyjne

Własność intelektualna umieszczona w tej witrynie internetowej, obejmująca patenty, znaki towarowe i prawa autorskie, podlega ochronie. Żadne treści zawarte w tej witrynie nie mogą być interpretowane, domyślnie lub w jakikolwiek inny sposób, jako przyznanie licencji lub praw do własności intelektualnej bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Axalta lub właściciela odpowiednich praw.

Poufność haseł

Po otrzymaniu hasła / kodu dostępu do określonych stron, użytkownik zobowiązany jest do utrzymania tego hasła / kodu dostępu w tajemnicy. Nie zezwala się na przekazywanie tych informacji osobom trzecim. Hasło / kod dostępu można wykorzystywać wyłącznie do uzyskania dostępu do platformy Axalta celem zapoznania się z przedstawionymi tam informacjami. Użytkownik sam odpowiada za wszelkie działania podjęte w jego imieniu. W razie niedozwolonego korzystania z hasła / kodu dostępu użytkownik ma obowiązek natychmiast je zmienić.

Obowiązujące prawo

Niniejsza witryna została sporządzona zgodnie z przepisami prawa niemieckiego. Axalta nie udziela gwarancji co to zgodności z systemami prawnymi innych krajów. Wszelkie skargi i spory prawne dotyczące niniejszej witryny internetowej i posługiwania się nią będą podlegać prawu niemieckiemu i będą według niego interpretowane, z wyjątkiem zasad rozstrzygania sprzecznych przepisów, chyba że zastrzeżenia odnośnie konkretnej transakcji handlowej stanowią inaczej.

 • Drukuj
 • Drukuj stronę do PDF
 • Print page to PDF